Požarna varnost

Požarna varnost in nova smernica SZPV 407
Nova Smernica SZPV 407 – »Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav« ureja v praksi že preverjena in uveljavljena pravila vgradnje kurilnih naprav in sicer:

  • oskrba kurilnih naprav z zgorevalnim zrakom (dovod zgorevalnega zraka, prezračevanje prostorov ipd.),
  • namestitev kurilnih naprav v prostor (teh. lastnosti prostorov, prostori v katere se jih ne sme namestiti ipd.),
  • zahtevane lastnosti dimovodnih naprav in pogoji za njihovo vgradnjo v stavbi,
  • zahtevani odmiki dimovodnih naprav od gorljivih materialov,
  • zahtevani odmiki ustja dimovodnih naprav od strehe objekta,
  • pogoji za skladiščenje goriv (prostori, prezračevanje, odmiki od gorljivih materialov, maksimalne količine ipd.),
  • zahteve za vgradnjo SPTE – naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije,
  • zahteve za vzdrževanje dimovodnih in prezračevalnih naprav.

 

Požarna varnost1